За контакти: 056/82-32-01; 0878 81 32 01

Алфа Център – Бургас ЕООД предлага професионални писмени преводи на европейски  и източни езици. В повечето случаи клиентите имат нужда от услугите ни за превод на документи, които трябва да послужат пред различни инстанции. (Прочетете повече за „легализация”.) Затова и работим само с квалифицирани оторизирани преводачи.

 Оторизиран преводач – какво значи това?

Преводач със сертификати за перфектно владеене на съответния език, декларилал пред нотариус, че носи наказателна отговорност за верността на преводите, които прави. Всички оторизирани преводачи са регистрирани в сектор “Заверки и легализации” към МВнР и работят с агенции за преводи и легализации, упълномощени от МВнР да извършват официални преводи.

Писмени преводи, направени в Алфа Център – Бургас ЕООД  – вашите ползи от нашата работа

Освен, че работим с оторизирани преводачи, ние:

 • Правим преводи на юридически документи (лични документи на граждани и юридически документи за корпоративни клиенти).
 • Изпълняваме спешни поръчки без качеството на превода да пострада от кратките срокове.
 • Работим с преводачи, специалисти в различни области, така че независимо от темата, вашите документи и текстове за превод ще попаднат в ръцете на експерт.
 • Съобразяваме се с вашите изисквания относно стила и терминологията при превод.
 • Качествени преводи и коректно отношение – защото съзнаваме важността на задачата, която сте ни поверили.

Срокове за изпълнение на писмени преводи в Алфа Център – Бургас ЕООД

 • 20 минути за превод на документи.
 • 3 – 4 календарни дни за превод на текст с обем 15 до 20 страници – обикновена поръчка.

 Видове преводи, които можем да направим за вас

Юридически превод

Предлагаме превод на юридически документи от всякакъв характер, включително и лични документи на граждани:

 • свидетелства
 • сертификати
 • извлечения
 • договори
 • свидетелства за раждане
 • свидетелства за брак
 • свидетелства за развод
 • свидетелства за смърт
 • дипломи за средно и висше образование

 • справки
 • паспорти
 • военни удостоверения
 • трудови книжки
 • пенсионни удостоверения
 • лични дела
 • шофьорски книжки
 • разрешения (за осиновяване на дете, за излизане на дете извън граница)
 • решения на съда
 • завещания

Юридически документи на корпоративни клиенти

 • договори и споразумения
 • законодателни актове
 • съдебни документи
 • документи за оценка на имущество
 • уставни и регистрационни документи

 • патенти и заявки за авторски права
 • сертификати
 • застрахователни документи
 • пълномощни
 • тръжни предложения и заявки

Работим с оторизирани преводачи, специалисти в преводи на договори. Съзнаваме, че понякога успехът на вашите сделки зависи от качеството на нашия превод. Нашите преводачи са с достатъчно опит и притежават лингвистично майсторство, което им помага да намерят точните еквиваленти на понятията, използвани в оригиналния текст.

Преведените и заверени в Алфа Център – Бургас ЕООД  договори са с гарантирано качество.

Технически превод

Предлагаме квалифицирани преводи в различни области на науката и техниката. Поверяваме всеки превод на експерт в съответната сфера, който владее терминологията и гарантира точността на преводния текст. В добавка осигуряваме и вярно с оригинала, напечатано копие.

В него запазваме всички блок-схеми, диаграми и илюстрации. Потърсете ни ако имате нужда от:

Преводи в областта на промишленото оборудване, на производството и строителството

 • инструкции към оборудване;
 • проектно-сметна документация;
 • превод на строителни стандарти;
 • спецификации на строителни материали;

Осигуряваме и квалифициран преводач на терен при работа с чуждестранни специалисти, монтаж на чуждестранна техника, провеждане на различни тренинги, строителни изложби или конференции.

Преводи в областта на автомобилната промишленост

 • техническа автомобилна документация;
 • каталози за резервни части;
 • ръководства за  експлоатация, диагностика и ремонт на автомобили;
 • рекламни  и маркетингови материали;
 • документи за съответствие според държавните стандарти, на стандарти и други нормативни документи;

За вашия превод Алфа Център – Бургас ЕООД  осигурява преводач – експерт в превода на абревиатури и чуждестранни мерки и теглилки, който запазва точността на смисъла и дава кратка, недвусмислена формулировка на техническите текстове.

Превод и набиране на чертежи

Това е една от най-сложните задачи. Поверяваме преводите и набирането на чертежи на специалисти, които добре познават техниката, знаят изискванията към стандартите за оформяне и набират преведените чертежи едно към едно с оригинала.

Превод на инструкции за битова техника и електроника

В сравнение с преводите на технически текстове за специалисти, тук наблягаме на максимално опростения изказ и добре написаните обяснения. За нас е важно инструкциите за битова техника и електроника да бъдат четивни, разбираеми и в същото време точни като фактология.

Медицински превод

 • извлечения;
 • справки;
 • истории  на заболявания;
 • медицински заключения;
 • данни от лабораторни анализи;
 • резултати от  изследвания и изпитвания на фармацевтични препарати;
 • упътвания към лекарствени препарати;
 • ръководства за експлоатацията на медицинско оборудване;
 • медицински текстове от учебници  и научно-популярни статии;

Екипът на Алфа Център – Бургас ЕООД  знае, че това са едни от най-сложните писмени преводи и тяхната точност е буквално от жизнено значение. Затова подхождаме със специално внимание именно към тях.

Художествен превод

 • новини;
 • материали от списания и вестници;
 • очерци;
 • статии на литературоведи и критици;
 • рекламни материали;
 • проспекти и презентации;
 • публични речи;
 • сценарии;
 • художествени текстове;

Преводите на художествени текстове са колкото сладка, толкова и трудна задача. Преводачът е едновременно творец и изпълнител на авторовия замисъл. Той трябва да познава в детайли не само езиците, от които и на които превежда, но и обичаите, нравите, културата на страните.

В екипа ни работят опитни преводачи, които превеждат от всички възможни езици. Свържете се с нас, за да ползвате услугите им.

Бизнес превод

 • бизнес-планове;
 • документация;
 • рекламни материали;
 • прессъобщения;
 • каталози на стоки;
 • делови преписки;

Преводачи, познаващи всичи дипломатически тънкости на страната, за която искате превод, ще се заемат с вашия текст.

Конфиденциалността на всички бизнес преводи (делова кореспонденция; документация) е гарантирана!

Нашият бизнес се развива добре, ако помогнем за развитието на нашия бизнес. Затова спокойно можете да ни поверите важните си търговски тайни. Ние ще ги запазим.

Финансови и банкови преводи

Имаме натрупан опит в превода на финансови и банкови документи в следните области:

 • счетоводен отчет и одит (счетоводни баланси, отчети за печалби и загуби, годишни отчети, отчети на одитори и ревизионни комисии);
 • банкова дейност (договори за заеми и кредитни договори, банкови гаранции, отчети);
 • застраховане (договори и правила за застраховане);
 • съпровождащи документи (договори и съглашения, митнически декларации, сертификати, лицензи, разрешения);

Превод  на сайтове

Необходимостта от качествено уеб съдържание, преведено според правилата за писане в уеб, ще привлече нови клиенти към фирмения сайт и ще ви помогне да разширите своя бизнес.

Потърсете ни, за да обсъдим детайлите по вашия превод. Доверете се на професионалистите от Алфа Център – Бургас ЕООД .


За Контакти
Алфа Център – Бургас ЕООД
Phone: 0878 81 32 01;0888 43 56 03
Fax: 056/ 82 32 01
ул. "Кирил и Методий" № 15, ет. 2
Бургас, Бс 8000
© 2024  Начало