За контакти: 056/82-32-01; 0878 81 32 01

счетоводна отчетностМодул І: ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

 1. Същност и място на счетоводството в управлението на фирмата. Нормативна уредба на счетоводството в Република България. Предмет и обекти на счетоводството. Метод на счетоводството. Балансово обобщаване. Счетоводен баланс
 2. Система на счетоводните сметки. Двойно (двустранно) записване на сметките. Документиране и счетоводни документи. Инвентаризиране на активите и пасивите.
 3. Организация на счетоводството. Автоматизация на счетоводнатаотчетност

Модул ІІ: СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМАТА

 1. Счетоводна политика.
 2. Отчитане на дълготрайните материални активи. Характеристика, оценка. Отчитане придобиването, амортизацията, ремонтите, обезценката и намалението на ДМА.
 3. Отчитане на дълготрайните нематериални активи. Характеристика, оценка. Отчитане придобиването, амортизацията, ремонтите, обезценката и намалението на ДНА.
 4. Отчитане на финансовите инструменти. Характеристика и организация на отчитането.
 5. Отчитане на паричните средства. Счетоводни операции за отчитане на паричните средства в касата, разплащателната сметка, активи, предоставени депозити и др.
 6. Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси. Оценка. Отчитане на стоки, материали и продукция.
 7. Отчитане на разходите за дейността. Същност и организация. Отчитане на разходите по икономически елементи. Отчитане на разходите за основна дейност, спомагателна, административни и др.
 8. Отчитане на приходите от продажби. Характеристика и организация на отчитането. Отчитане на финансовите разходи и приходи
 9. Счетоводно отчитане на извънредните разходи и приходи. Отчитане на разходите и приходите за бъдещи периоди.
 10. Отчитане на разчетите. Характеристика и счетоводно отчитане на разчетите с доставчици, клиенти, персонал, осигурителни организации и др.
 11. Отчитане на данъците: -отчитане на акцизите;- отчитане на ДДС; отчитане на данъците по ЗКПО; отчитане на ДДФЛ; отчитане на местни данъци и такси.
 12. Счетоводно отчитане на собствения капитал – основен капитал, резерви и финансови резултати. Отчитане на бизнескомбинациите. Характеристика и отчитане на придобиването. Финансови отчети.
 13. Съдържание на годишния финансов отчет. Съставяне на : -счетоводен баланс; отчет за приходи и разходи; отчет за паричния поток; отчет за собствения капитал.

Модул ІІІ: ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Практическа задача- пример за счетоводно отчитане на конкретна фирма, годишно счетоводно приключване, изготвяне на данъчна декларация и годишни финансови отчети

 Цени:

Групово обучение

100 уч.ч. -320,00 лв

Курсовете стартират при минимум 5 записани курсисти.

Отстъпки:

 •  по 10% за двама или повече курсисти, записани заедно в един и същи курс
 • 10% за ученици и редовни студенти

 


За Контакти
Алфа Център – Бургас ЕООД
Phone: 0878 81 32 01;0888 43 56 03
Fax: 056/ 82 32 01
ул. "Кирил и Методий" № 15, ет. 2
Бургас, Бс 8000
© 2024  Начало